ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ανάθεση προσωρινής άσκησης καθηκόντων Δ/ντή στο Διαπολιτισμικό ΔΣ Ιάσμου»
Ο Δ/ντής ΠΕ Ροδόπης, έχοντας υπόψη :
1) Το άρθρο 11 Κεφ. Ε’ παρ.1 του ν. 1566/85
2) Την παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 4823/2021
3) Το εδ. ε της παρ.6 του άρθρου 31 του ν. 4823/2021
4) Την κενούμενη θέση Δ/ντή του Διαπολισμικού ΔΣ Ιάσμου

Καλεί τους εκπ/κούς όλων των ειδικοτήτων με 12ετή εκπ/κή υπηρεσία, εκ της οποίας 8ετή διδακτική και πτυχίο ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 να υποβάλλουν αίτηση για προσωρινή άσκηση καθηκόντων Δ/ντή του Διαπολιτισμικού ΔΣ Ιάσμου για το σχ. Έτος 2021-22 ή την ανάληψη νέων στελεχών εντός του ιδίου έτους, από 23 -8-2021 έως 25-8-2021.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Α) Αίτηση
Β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών
Γ) Τίτλοι σπουδών
Δ) Βιογραφικό σημείωμα
Ε) Βεβαιώσεις επιμορφώσεων σχετικών με τη διαπολιτισμική Αγωγή
Στ) Πιστοποίηση ΤΠΕ τουλάχιστον Α’ επιπέδου

Πρόσκληση.pdf

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ